Software pre výrobu

Software na plánovanie a riadenie výroby

REFERENCIE

PRODUKT FIRMA ZAMERANIE
 Riadenie výroby  STAKOTRA MANUFACTURING, s.r.o. Výroba horských dráh
 Riadenie výroby  SILFOX SLOVAKIA, s.r.o. Výroba vzorkovníkov
 Riadenie výroby  1. prešovská nástrojáreň, s.r.o. Výroba náradia
 Riadenie výroby  EGO SLOVAKIA, s.r.o. Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
 Riadenie výroby  HESTA, spol. s r.o. Výroba výrobkov z plastu pre stavebníctvo
 Riadenie výroby  MANEX spol. s r.o. Výroba dvíhacích a manipulačných zariadení
 Riadenie výroby  PL – PROFY spol. s r.o. Výroba kovových konštrukcií a ich častí
 Riadenie výroby  SILOMETAL spol. s r.o. Výroba ostatných nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
 Riadenie výroby  PreDops, s.r.o. Výroba elektronických komponentov
 Riadenie výroby  Tandem plus crc, s.r.o. Špecializované dizajnérske činnosti
 Riadenie výroby  WELDING s.r.o. Výroba elektronických komponentov
 Riadenie výroby  Alfa Print s.r.o. Výroba a tlač novín, časopisov, kníh – polygrafický priemysel

SOFTWARE PRE RIADENIE VÝROBY

Podniky sa v dnešnej dobe čoraz častejšie dostávajú pred strategické rozhodnutie:

predvídať, rýchlo reagovať a odpovedať na rastúce požiadavky dynamicky meniaceho sa trhu. V silnom konkurenčnom prostredí nie je podnikateľská stratégia iba podmienkou úspechu, ale i rozhodujúcim faktorom pre prežitie. Rozvoj informačných systémov a technológií prinášajú riešenia pre požiadavky podnikateľských zámerov vo forme ERP – systémov, ktoré sa stali štandartom. 

JIT - Just In Time
Riešenie pre výrobu

Zistite viac info >>

ZÁKLADNÝ POPIS

Výrobný modul je výkonným pomocníkom v zákazkových i opakovaných výrobách, pre malé aj veľké firmy. Je pripravený na nasadenie v širokom spektre výrobných oborov. Obsahuje nástroje presného plánovania všetkých požiadaviek plynúcich zo zákaziek a nástroje na operatívne riadenie výroby, vrátane kooperácie s inými výrobcami. Vo výrobných situáciách, v ktorých je nutné rozhodnúť na základe ľudských skúseností, ponúkne podklady z už realizovaných zákáziek a plánov. Vďaka tomu je možné vyrábať kvalitne, produktívne, načas a s plánovaným ziskom. Pomocou agendy Výrobných príkazov je komplexne sledovaný a riadený celý výrobný proces. Z jedného miesta možno ľahko a rýchle prehliadať alebo vytvárať všetky doklady súvisiace so zákazkou. Doklady v celom procese zákazky, od objednávky po uzatvorenie a finančné ocenenie, možno v prípade potreby pružne opravovať a mazať, výsledkom je oceňovanie výrobkov a polotovarov presnými nákladmi vstupov. Modul je možné jednoducho prispôsobiť výrobnému procesu konkrétnej firmy, je tiež možné nastaviť viac rôznych výrobných procesov v jednej firme.

ERP systém ABRA prepojí kľúčové agendy vašej firmy – obchod - výrobu - ekonomiku

PREČO VYRÁBAŤ S ABROU?

 • prostredníctvom výrobných príkazov budete komplexne sledovať a riadiť celý výrobný proces
 • budete mať možnosť zakalkulovať nákladové ceny výrobkov do ponúk
 • budete poznať presné nákladové ceny výrobkov, na základe realizovaných vstupov a vyčíslenie rozpracovanej výroby
 • z jedného miesta budete ľahko a rýchlo vytvárať všetky doklady súvisiace so zákazkou
 • efektivitu vám dodá plná previazanosť so skladom a možnosť priameho vyskladňovania materiálu a naskladňovania výrobkov
 • modul podporuje technickú prípravu výroby (TPV) pre sériovú a zákazkovú výrobu
 • modul využíva technológiu čiarových kódov pre záznam výkonov, výdaja materiálu a príjmu výrobkov

PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA

 • jednoduché a rýchle ovládanie, veľká variabilita a prispôsobivosť modulu
 • kapacitné plánovanie s online vyhodnotením dát a možnosťou využitia niekoľkých metód plánovania
 • PLM Terminál pre online záznam výkonov vo výrobe a distribúcii podkladov a postupov pre pracovníkov
 • vizualizácia práce so zložitejšími výrobkami pre ľahšiu a rýchlu orientáciu
 • priama väzba na ostatné agendy systému predovšetkým na Predaj, Nákup, Sklad, SCM, Mzdy, Účtovníctvo
 • automatizácia a uplatňovanie stratégií v zaisťovaní materiálu s využitím SCM agendy
 • presný výpočet nákladovej ceny výrobku na základe realizovaných vstupov, vyčíslení rozpracovanej výroby
 • možnosť dôsledného uplatnenia úkolovej mzdy a zvýšenia motivácie pracovníkov – vhodné pre opakovanú výrobu

FUNKCIE A VLASTNOSTI

 • elektronické začlenenie obrazovej a inej technologickej dokumentácie do výrobného procesu
 • kalkulácia ceny výrobku pred zahájením výroby s možnosťou väzby na ponuky, modelovanie kalkulovanej ceny
 • agenda požiadaviek na výrobu pre konštrukčnú a technologickú prípravu zákazkových výrobkov
 • výrobný príkaz, ktorý integruje všetky fázy a doklady v rámci výrobného procesu
 • plánované i neplánované kooperácie, objednávky kooperácií, sledovanie plnenia, vyúčtovanie
 • automatické alebo ručné použitie prípustných náhrad materiálu, vrátane rôznych závislostí
 • technológia čiarových kódov pre záznam výkonov, výdaja materiálu a príjmu výrobkov
 • priamy výpočet mzdy pracovníkov z výkonov vo výrobe
 • rôzne spôsoby a zložky pre nastavenie metódy výpočtu nákladovej ceny výrobkov
 • cena hotového výrobku je presným súčtom všetkých realizovaných vstupov
 • všetky informácie a doklady zákazky sú prístupné z jedného miesta

POPIS NADSTAVBOVEJ APLIKÁCIE mPLM PRE ONLINE ZBER DÁT Z VÝROBY

Výrobná aplikácia je postavená na jadre webového portálu IOS s priamym napojením na ERP Abra Gen.

Základným stavebným prvkom aplikácie je tvorba POZ – Požiadaviek na výrobu, na ktorý slúži modul Výroba.  V rámci modulu výroba je dôležité zvládnuť precízne definíciu Technologických postupov výroby a podrobne špecifikovať Kusovníky. Pre výrobný proces sa priamo v ABRA Gen z požiadaviek na výrobu nagenerujú potrebné výrobné príkazy, ktoré následne vyvolávame cez web aplikáciu priamo na jednotlivých pracoviskách vo výrobe.

Štandardným prihlásením sa do aplikácie býva načítanie RFID kartičky pracovníka, kde ID kartičky je vopred zaregistrované v číselníku pracovníkov v ABRA Gen. Využitie týchto RFID kartičiek môže byť širokospektrálne ako pre dochádzkový systém, prihlasovanie sa do roznych aplikácií, odpis hotových výrobkov a podobne.

Pri spustení aplikácie mPLM a po úspešnom prihlásení si pracovník volí Pracovisko.

Vopred nagenerované VYP – výrobné príkazy sa po navolení pracoviska ponúknu  na výber pracovníkovi, plus ďalšie možnosti zobrazenia priebežného stavu výroby, dokončených výrobkov prípadne informácia súvisiaca s konkrétnym výrobným zariadením – strojom.